Tietoja minusta

Olen  turkulais-lypyrttiläinen uskontotieteen tutkija. Työskentelen tällä hetkellä uskontotieteen määraäaikaisena yliopisto-opettajana Turun yliopistossa.

Monivaiheinen, väitöskirjaan tähtäävä projektini alkoi vuonna 2005, jolloin Kustavin Lypyrtin kyläläiset ilmaisivat kiinnostuksensa paikallishistorian tuntemuksen lisäämiseen ja taltioimiseen. Kokosin Lypyrtti-Lypertö, Kylä väylien varrella (2011) -kirjan kyläläisten haastattelujen pohjalta hyödyntäen muistitietotutkimuksen sekä mikro- ja ympäristöhistorian menetelmiä. Väitöskirjatutkimukseni oli tutkimus historian tuottamisesta ja sisäryhmäläisen tutkijan autoetnografinen matkakertomus saaristokylään paikallistumisesta. Tarkastelin kylähistorian tekstualisaatioprosessin tuottamia, paikkaan ja aikaan liittyviä merkityksiä ihmisen ja ympäristön vuoropuhelun näkökulmasta. Väittelin syyskuussa 2017. Tutkimusta rahoittivat  Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahasto.

Post doc -tutkimuskiinnostukseni sijoittuvat toisenlaisen tiedon tutkimukseen kulttuurien tutkimuksen ja etenkin uskontotieteen näkökulmista. Näitä ovat kokemuksellinen tieto, tietotaito tai hiljainen tieto. Toisaalta jatkan väitöskirjatutkimukseni aihealueella, veden äärellä elämisen tuottaman paikallisen tiedon ja tieteellisen tiedon yhdistämisessä. Tässä toimin yhdessä Turun yliopiston Aallonharjalle (AHa) -tutkimusverkoston (https://aallonharjalle.wordpress.com/ ) aktiivisena jäsenenä. Toisaalta tutkin yhdessäkuvittelemista uskontotieteen tutkimuskohteissa,  etenkin modernin suomalaisen shamanismin alueella. Tässä toimin yhdessä Turun uskontotieteeseen paikantuvan Yhdessä kuviteltu tieto -tutkimushankkeen (https://kuviteltutieto.wordpress.com/) tutkijoiden kanssa.

Mainokset