Julkaisut / Publications

                                                                                                       

 • Kouri, Jaana 2017. Vesi kuljettaa ääntä. Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja – ser. C osa – tom. 438. Turku: Turun yliopisto.
 • Kouri, Jaana 2016. Co-composing a village history in the archipelago of Southwestern Finland. – Peik Ingman, Måns Broo, Tuija Hovi and Terhi Utriainen (eds.), The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization. Sheffield, UK: Equinox.
 • Kouri, Jaana 2015. Akanvirtaa soutamassa. Kokemuksia sisäpiiriläisen tutkijan paikantumisesta – Kouri, Jaana (toim.) Näkyvä ja näkymätön uskonto. [verkkojulkaisu] <https://www.doria.fi/handle/10024/103850&gt;.
 • Kouri, Jaana (toim.) 2015. Näkyvä ja näkymätön uskonto. <https://www.doria.fi/handle/10024/103850>.
 • Kouri, Jaana 2015. Akanvirtaa soutamassa. Kokemuksia sisäpiiriläisen tutkijan paikantumisesta. – Kouri, Jaana (toim.) 2015. Näkyvä ja näkymätön uskonto. <https://www.doria.fi/handle/10024/103850>.
 • Kouri. Jaana 2015 (toim.). Askel kulttuurien tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede.
 • Kouri, Jaana 2013 (toim.). Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori? <http://uskontotiede.fi/verkkoantologia > [julkaistu 13.12.2013.]
 • Kouri Jaana 2012. Kahden konferenssin satoa -raportti Tarton Supernatural Places -symposiumista ja Ends and Beginnings -kansainvälisestä uskontotieteen konferenssista Tukholmassa.  Uskonnontutkija 1−2. <http://uskonnontutkija.fi/&gt; [verkkolehti].
 • Kouri, Jaana 2011. Lypyrtti-Lypertö – Kylä väylien varrella. Uusikaupunki: Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys.
 • Kouri, Jaana 2011. Maisema muistuttaa. Ääni kulkee vettä pitkin. Pirta 2. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti, 18−20.
 • Victoria Walters and Jaana Kouri: Wisdom Working Group. Report on Sense-scape Workshop ’Sensing the Wisdom that Sits in Places’.  Sief Newsletter 9 (1).
 • Kouri, Jaana 2010. Listening to the Troubled Waters: Ethnographical Work as Reciprocal Activity -report.  Anthropological Journal of European Cultures 19(2).
 • Kouri Jaana 2009. Achieving good life ­– “Religion, Nature, and Progress”, International Society for the Study of Religion, Nature & Culture (ISSRNC) –conference. Suomen Antropologi 3.

 

Blogit /Blogs

Mainokset